BodyNova BV ook handelend onder Tanden Bleken Vlaardingen hecht veel waarde aan de

bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante

informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. BodyNova BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in

ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als BodyNova BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na

het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met

ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BodyNova BV verwerkt ten behoeve van

de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BodyNova BV de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht.

 

Uw persoonsgegevens worden door BodyNova BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie

voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door BodyNova BV verwerkt ten behoeve van

de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BodyNova BV de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door BodyNova BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door

BodyNova BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BodyNova BV de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door BodyNova BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten

en/of geïnteresseerde.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door BodyNova BV verwerkt ten behoeve van de

volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BodyNova BV de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BSN-nummer;

- Bankgegevens.

 

 

Uw persoonsgegevens worden door BodyNova BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële

administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

BodyNova BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

 

- Alle personen die namens BodyNova BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

toe is;

 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op!

Contactgegevens

BodyNova B.V.

Hoogstad 279

3131 KX Vlaardingen

info@bodynovabv.nl

 

 

 

 

 

Privacy verklaring

Home

Tarieven

Revalideren

Nieuws

Contact